Správa bola úspešne odoslaná
Späť

OTÁZKY

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
Tel.: +421 33 534 12 49
Mob.: +421 905 420 059

medolandia@medolandia.sk

Vaša rezervácia je platná od zaplatenia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s poskytovaním našich služieb pracujeme s niektorými Vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“),

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. i štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.,

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Radi by sme Vás informovali o tom,

 • kto je správcom osobných údajov,
 • aké osobné údaje zhromažďujeme,
 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • ako dlho osobné údaje spracovávame,
 • či a komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu: Ing. Peter Kudláč – APIMED, Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá, IČO: 37 032 569.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely ich využívame?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Pre rezerváciu stolov, degustácií, či pre inú komunikáciu s nami, využívate Kontaktný formulár. V rámci Kontaktného formulára pracujeme s nasledovnými osobnými údajmi:

Vaše Meno a priezvisko a Vaša emailová adresa.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky, môžeme o Vás zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači. Automaticky spracovávame aj cookies. Cookies sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača.

Vaše osobné údaje využívame výlučne pre komunikáciu s Vami, zabezpečenie Vašich rezervácií, či požiadaviek.

Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane.

Vami poskytnuté údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie Vašej požiadavky alebo rezervácie. Doba spracovania osobných údajov nevyhnutných pre riadne vybavenie Vašej požiadavky alebo rezervácie je tiež riadená všeobecne záväznými právnymi predpismi bez ohľadu na Vami udelený súhlas, na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. u daňových dokladov ide o dobu najmenej 10 rokov).

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretej strane.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Akým spôsobom si môžete uplatniť tieto práva?

V prípade záujmu uplatnenia nároku na svoje práva nás môžete kontaktovať e-mailom na: medolandia@medolandia.sk alebo poštou na adresu: Ing. Peter Kudláč – APIMED, Hlavná 578/119, 919 65 Dolná Krupá.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú určené príslušné všeobecné súdy  v Slovenskej republike.

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňa 12. 9. 2019